Reisvoorwaaarden

Reisvoorwaarden

art. 1 | TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling gesloten tussen de reisorganisatie Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) en de betrokken reiziger of deelnemer.

art. 2 | PROMOTIE EN AANBOD
De gegevens op onze website binden Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) tenzij:

 • wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
 • er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen bij het contract. Het Nieuw-Zeeland Huis kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

art. 3 | INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator is verplicht:
Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

 • de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
 • informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

Ten laatste zeven kalenderdagen vóór de vertrekdatum (met uitzondering van een laattijdig gesloten contract) zal Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) schriftelijk volgende inlichtingen aan de reizigers verstrekken:

 • dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
 • naam, adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van het Nieuw-Zeeland Huis.

art. 4 | INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger moet aan Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en die tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

art. 5 | TOT STANDKOMEN VAN HET CONTRACT
Bij het boeken van een reis is Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger van het Nieuw-Zeeland Huis  de bevestiging van de geboekte reis via e-mail ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen de uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

art. 6 | PRIJS VAN DE REIS
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

 • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 1 januari 2014 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 januari 2014 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand december 2013.

art. 7 | OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

art. 8 | ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

art. 9 | WIJZIGINGEN DOOR HET NIEUW-ZEELAND HUIS
Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) de reiziger zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis het Nieuw-Zeeland Huis van zijn beslissing in kennis te stellen. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

art. 10 | ONTBINDING OF WIJZIGING DOOR HET NIEUW-ZEELAND HUIS
Indien het Nieuw-Zeeland Huis, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen.
 • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

art. 11 | VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te kennen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen. Indien U uw reis wenst te annuleren, dient U Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) daarvan zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan het Nieuw-Zeeland Huis, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door het Nieuw-Zeeland Huis. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

 • bij annulering minder dan 90 dagen voor vertrek: 15% van de reissom en de verzekeringspremie
 • bij annulering tussen 90 en 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom plus de verzekeringspremie
 • bij annulering tussen 60 en 32 dagen voor vertrek: 50% van de reissom plus de verzekeringspremie
 • bij annulering binnen de 31 dagen voor vertrek: 100% van de reissom plus de verzekeringspremie

Naamwijziging wordt aanvaard tot 2 maand voor vertrek en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten vallen ten laste van de deelnemer. Iedere wijziging tussen 60 en 30 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

art. 12 | KLACHTENREGELING
Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis).

 • Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot de locale bemiddelaar of uitbater of de plaatselijke vertegenwoordiger van Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis).
 • Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

art. 13 | INSCHRIJVING EN BETALING
Uw inschrijving gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon en betaling van het voorschot. Het voorschot bedraagt 25% van de reissom met een minimum van 375 euro per persoon. Het voorschot dient binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te zijn. Uw inschrijving is definitief wanneer Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) de ondertekende bestelbon heeft ontvangen. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 2 maand vóór de vertrekdatum. Na ontvangst van de saldobetaling zullen alle reisdocumenten samen met het volledige infopakket per postpak worden toegestuurd.
Personen die inschrijven binnen de twee maand voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen. Bij niet- of laattijdige betaling behoudt Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen. Indien zich voor een bepaalde bestemming meer personen aanmelden dan er plaats voorhanden is, zal de datum van de betaling van het voorschot (waarde, datum, bank) het criterium zijn. Betalingen dienen te geschieden op rekening van Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis), BNZ Takaka. Voor terugbetaling van geannuleerde activiteiten ter plaatse zal Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) een cheque overmaken die in Nieuw-Zeeland of bij aankomst in uw thuisland kan geïnd worden.  

art. 14 | REISDUUR EN PROGRAMMA
Voor onze begeleide reizen biedt de reisfiche bijkomende, aanvullende informatie en maakt geen deel uit van contract. De reiziger dient echter wel kennis te nemen van het detail van de reisroute en de bijzonderheden, zoals vermeld in de reisfiche. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen. Deelnemers aan begeleide reizen dienen de rest van het reisgezelschap te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

art. 15 | AARD VAN DE REIS
De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden. Dit geldt eveneens voor zaken als invoerbepalingen, medische hulpverlening, infrastructuur en communicatie. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

art. 16 | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- of verblijfkosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie-en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

art. 17 | FORMALITEITEN
De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis. Alle kosten voor het aanvragen van deze reispas zijn voor rekening van de reiziger. De reisdocumenten en het informatiepakket worden aan de reiziger per postpakket toegestuurd. Na ontvangst is de reiziger uitsluitend verantwoordelijkheid voor het goede beheer van dit pakket. Het opnieuw samenstellen en toezenden van een infopakket t.g.v. verlies of slecht beheer van de reiziger lijdt onvermijdelijk tot bijkomende administratieve kosten die volledig ten laste zijn van de reiziger. Bij deelname aan een begeleide rondreis verklaart de reiziger op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan het Nieuw-Zeeland Huis. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

art. 18 | VERLOOP VAN DE REIS
Bij begeleide rondreizen zal de reiziger de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom. De diensten van de reisleider beginnen op het ogenblik van aankomst in Nieuw-Zeeland en eindigen wanneer de reiziger het land verlaat.

art. 19 | LEEFTIJD
Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene. De leeftijd van de deelnemers aan begeleide reizen is beperkt tot maximum 75 jaar. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk bij voorlegging van een recent medisch attest 'avontuurlijke en actieve reizen' en na een persoonlijk gesprek met de reisorganisator.

art. 20 | BAGAGE
Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de locale accommodaties blijven evenwel behouden. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

art. 21 | PRIJZEN
De prijzen voor de individuele reizen gelden van 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2015, en zijn berekend aan de gemiddelde wisselkoersen in december 2013. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente prijs neemt u  contact op met het Nieuw- Zeeland Huis. Golden Journeys Ltd (Nieuw-Zeeland Huis) is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandig-heden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen of transport-middel. Prijzen die telefonisch door onze diensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. Bij een aantal bestemmingen op de website staan reeds vertrekdata voor het jaar 2015 of 2016. Door mogelijke tarief-stijgingen van de luchtvaartmaatschappijen of lokale leveranciers en wijzigende wissel-koersen zijn de bijhorende gepubliceerde prijzen onder voorbehoud.

art. 22 | VERZEKERINGEN
Er is geen annulerings- of bijstandsverzekering inbegrepen in de totaalprijs. Het wordt sterk aanbevolen een annulerings- en/of bijstandsverzekering af te sluiten.